Vakantie in Nederland

Nederland is een land dat deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Het wordt in het westen en noorden begrensd door de Noordzee, langs de oostgrens door Duitsland en in het zuiden door BelgiŽ. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag. De Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken als bijzondere gemeenten deel uit van het land.
Nederland heeft een inwonertal van 16.805.037 (2013) en met een oppervlakte van 37.354 km≤ een hoge bevolkingsdichtheid van 449,9/km≤ (2013). Ruim 18% van het oppervlak bestaat uit water en een groot deel van het land en de bevolking bevindt zich onder zeeniveau. Het land wordt beschermd tegen het water door middel van een systeem van dijken en waterwerken. Door landwinning zijn polders gecreŽerd. Bestuurlijk is het land verdeeld in twaalf provincies.

Geografisch overzicht
Nederland ligt in het noordwesten van Europa en wordt begrensd door de Noordzee, Duitsland en BelgiŽ. De lengte van de landsgrens bedraagt 1027 km, terwijl de kustlijn 451 km lang is. Daarnaast behoren enkele eilanden rond de Caribische Zee tot Nederland. Deze verschillen geografisch sterk van het Europese deel van Nederland, en worden hier afzonderlijk behandeld.

Water
Nederland wordt zowel in het noorden als westen omringd door de Noordzee. In het noorden wordt een duinenrij gevormd door de Waddeneilanden, een serie barriŤre-eilanden waarachter zich de ondiepe Waddenzee bevindt. Middenin het land ligt het IJsselmeer, de voormalige Zuiderzee, een grote binnenzee die sinds de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 van de Waddenzee is afgesloten en sindsdien zoetwater bevat. Andere zee-armen en estuaria zijn de Dollard en de Lauwers in het noorden en het Hollandsch Diep, het Haringvliet, het Grevelingenmeer en de Ooster- en Westerschelde in het zuidwesten. De Nederlandse kust ondervindt een dubbeldaags getij waarvan de amplitude langs de kust varieert tussen 1,5-2 meter. De wind kan hier een sterke invloed op hebben. Naast de verticale waterbeweging, is er ook een horizontale waterbeweging, de getijstroom. Door een gunstige zeewatertemperatuur van 3 įC in de winter en 16 įC in de zomer zijn vooral de Waddenzee en de Oosterschelde belangrijk als kraamkamer van onder meer schol, tong en mosselen.

Uit de waterbalans van Nederland blijkt dat vooral de toevoer via de Rijn van belang is voor Nederland. Deze voert zelfs meer dan tweemaal zoveel water aan als door neerslag wordt geleverd. Een groot deel van Nederland is gevormd uit de delta van de Rijn, de Maas en de Schelde. De Maas en de Rijn vormen samen met de Waal, de Lek en de Merwede bovendien de grote rivieren, een rivierengebied dat een natuurlijke barriŤre tussen het noorden en zuiden van het land is. De IJssel, soms ook tot de grote rivieren gerekend, is een vertakking van de Rijn die noordwaarts stroomt en uitmondt in het IJsselmeer. Meren komen vooral in West-Nederland en Zuidwest-Friesland voor. Daarnaast zijn er door het afgraven van veen voor de turfwinning (vervening) veel plassen ontstaan. Voor de drinkwatervoorziening is met een aandeel van circa 70% vooral het grondwater van belang. Uitzondering hierop is de Randstad, die ondanks de aanwezigheid van een zoetwaterzak onder de duinen, vooral is aangewezen op oppervlaktewater.

De eeuwenlange strijd tegen het water heeft een duidelijke invloed gehad op de inrichting van Nederland. Door overstromingen en menselijk ingrijpen is de kustlijn in de loop van de geschiedenis aanzienlijk veranderd. Ingrijpende rampen waren de stormvloed van 1134, waarbij Zeeland in een archipel veranderde, de Sint-Luciavloed (1287), de Sint-Elisabethsvloed (1421) en als laatste de watersnoodramp van 1953. Bij overstromingen ontstonden nieuwe zee-armen of getijdengebieden op de plek waar eerder land lag. Om het land tegen het water te beschermen worden al sinds de Middeleeuwen langs de kust en de rivieren dijken aangelegd. Een ander project in de strijd tegen het water zijn de Deltawerken, die zijn aangelegd tussen 1958 en 1997. Het hele Deltaplan omvatte het ophogen van meer dan 3000 kilometer zeedijk en meer dan 10.000 kilometer binnendijk langs kanalen en rivieren tot deltahoogte. Ook werden de zee-armen die in de loop der tijd in het zuidwesten van Nederland waren ontstaan door dijken van de zee afgesloten. Een andere vorm van menselijk ingrijpen in de natuur zijn de grote stukken land die door de mens zijn drooggelegd en gewonnen op het water, de zogenaamde polders. Bij voormalige meren of plassen worden deze nieuwe stukken land droogmakerijen genoemd. De grootste polders zijn de Zuiderzeewerken, die in de 20e eeuw zijn aangelegd en gezamenlijk meer dan 2500 vierkante kilometer nieuw land beslaan.

Landschap
Het landschap van Nederland is bijna overal vlak. Geringe hoogteverschillen komen voor in het oosten en zuiden van het land, grotendeels veroorzaakt tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien van 238.000 tot 128.000 jaar geleden. De ijskap reikte zo ver naar het zuiden, dat het noorden van Nederland door gletsjers bedekt werd. Dit dwong de grote rivieren hun loop te verleggen tot de huidige oost-west lopende ligging. Tegelijkertijd werkte de stuwende kracht en het gewicht van de gletsjertongen op de ondergrond. Dit zorgde voor het ontstaan van een afwisseling van stuwwallen, zoals de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe, de Sallandse Heuvelrug en glaciale bekkens, zoals de Eemvallei en de IJsselvallei.

Alleen het uiterste zuiden van de provincie Limburg (Zuid-Limburg) vertoont significante reliŽfverschillen. De 323 meter hoge Vaalserberg in Limburg, met als top het Drielandenpunt met Duitsland en BelgiŽ, is de hoogste heuvel van (Europees) Nederland. Het laagste punt van Nederland bevindt zich in de buurt van Nieuwerkerk aan den IJssel en bevindt zich 6,76 meter onder NAP.

Het Nederlandse landschap bestaat grotendeels uit cultuurlandschappen en daarnaast uit beheerde natuurgebieden. In de afgelopen eeuwen is de levende natuur niet alleen veranderd, maar door verkleining en versnippering van de leefgebieden en milieuvervuiling in kwaliteit en kwantiteit ook achteruitgegaan. Via natuurbeleid en de activiteiten van particulieren wordt geprobeerd het tij te keren, onder andere via natuurontwikkeling en het herstel van min of meer oorspronkelijke landschappen. Dergelijke natuurontwikkelingsgebieden vinden we bijvoorbeeld langs de grote rivieren, onder andere bij de Gelderse Poort. Daarnaast zijn er in Nederland vele oudere natuurgebieden met onder meer bos, duin en heide. Er zijn bovendien twintig nationale parken, waarvan het Zeeuws Nationaal Park Oosterschelde het grootste is en Veluwezoom en De Hoge Veluwe in Gelderland de oudste zijn.

Het Nederlandse landschap kan worden ingedeeld op verschillen in substraat, bodem, waterhuishouding en de ontginningsgeschiedenis. Het grootste deel van het oppervlak van Nederland bestaat uit de Boven-Noordzee Groep. Belangrijke landschapstypen zijn het duinlandschap, het rivierkleilandschap, het zeekleilandschap, het veenlandschap, het zandlandschap en het krijt-lŲsslandschap. Andere indelingen leggen meer de nadruk op de cultuurhistorie. Zo onderscheidt men bijvoorbeeld het esdorpenlandschap en het terpenlandschap. In zogenaamde nationale landschappen worden belangrijke cultuurlandschappen beschermd zoals het Groene Hart in de Randstad.

Klimaat
Nederland heeft een zogenaamd Cfb-klimaat, een gematigd zeeklimaat met milde winters en koele zomers. Het klimaat wordt beÔnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuursschommelingen toenemen richting het oosten. Hoewel er de laatste decennia een stijging van de gemiddelde temperatuur is waar te nemen, is door de grote natuurlijke temperatuursfluctuaties nog niet met zekerheid te zeggen of dit het gevolg is van een versterkt broeikaseffect en rechtstreeks samenhangt met de wereldwijde opwarming.

Met circa 1600 zonuren heeft de kust de meeste zonuren, terwijl de Achterhoek met ongeveer 1450 uur de minste zonneschijn heeft. Ondanks het imago van regenland, regent het gemiddeld slechts 7% van de tijd. In de zomer is er vooral op grasland een verdampingsoverschot, maar gemiddeld is er jaarlijks een neerslagoverschot, het grootst op de Veluwe. Het natst zijn de Veluwe, Drenthe en Zuid-Limburg, het droogst het centrale deel van Limburg met minder dan 700 mm.

Flora en fauna
De flora en fauna van Nederland zijn relatief goed onderzocht. Er is een lange traditie van floristisch en faunistisch onderzoek, dat tegenwoordig uitgevoerd wordt door organisaties als SOVON, FLORON en De Vlinderstichting. Sommige verenigingen voor natuurstudie zijn al meer dan honderd jaar actief, zoals de Nederlandse Entomologische Vereniging, de Vogelbescherming Nederland, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (Vereniging voor veldbiologie) en de Nederlandse Mycologische Vereniging. Het is bekend dat Nederland relatief erg soortenarm is, deels als gevolg van de IJstijden en deels vanwege de eenvormige geografie. Van de hogere plantensoorten komt de helft uitsluitend voor in twee uitzonderlijke gebieden: Zuid-Limburg en Oostvoorne. Het meest belangrijke natuurgebied is de Waddenzee, of, als alleen het landoppervlak beschouwd wordt, het duingebied.

Menselijk ingrijpen, zowel direct (kap van bossen, ontginningen, wegenaanleg, etc) als indirect (overbemesting) heeft grote invloed op het huidige landschap, de flora en de fauna. Veel dier- en plantensoorten dreigen te verdwijnen. Om dit te voorkomen zijn zogenaamde rode lijsten gemaakt waarop de meest bedreigde soorten staan. Sommige soorten passen zich juist aan aan de menselijke cultuur, zoals de merel en de koolmees.

In Nederland worden zogenaamde floradistricten onderscheiden op grond van verschillen in klimaat, bodem en waterhuishouding; deze districten hebben eigen plantensoorten. De 23e druk van de standaardflora Heukels' Flora van Nederland hanteert 15 floradistricten, die dan meest worden ingedeeld bij de West-Europese floraregio. In Nederland komen circa 1400 soorten hogere planten voor en 600 soorten mossen. Daarnaast zijn er nog duizenden soorten die tegenwoordig niet meer tot de planten worden gerekend zoals zo'n 4 ŗ 5000 soorten paddenstoelen (macrofungi) of andere schimmels, en een paar duizend soorten korstmossen en algen.

Ook voor een aantal dieren worden wel geografische districten onderscheiden, zoals voor onder andere broedvogels. In Nederland komen ruim 50 soorten zoogdieren voor, zo'n 600 soorten broed- en trekvogels, tientallen vissoorten, ruim 50 dagvlinders (bij 2000 totaal aan vlinders) en duizenden ongewervelden. Ondanks de geringe afmetingen heeft Nederland toch endemische dieren (die alleen in Nederland voorkomen), zoals de Grote vuurvlinder en Microtus oeconomus arenicola (een ondersoort van de Noordse woelmuis).

Door de ligging in Europa en het intensieve verkeer is er een regelmatige aanvoer van adventieven, die zich soms met enig succes vestigen, zoals de halsbandparkiet en de driehoeksmossel, maar slechts vrij zelden een permanente plaag vormen; mogelijke uitzonderingen zijn de waterpest en de bospest. De soorten die hier voorkomen zijn bijna allemaal relatieve nieuwkomers (van na de IJstijden); zo zijn het konijn, de fazant en de tamme kastanje in historische tijden ingevoerd. De hier algemene soorten zijn erg concurrentiekrachtig.

Er is met enig succes 'nieuwe natuur' aangelegd, met name in het gebied de Oostvaardersplassen, waar veel soorten gedijen. De laatste jaren wordt geprobeerd soorten die hier in historische tijden zijn uitgeroeid opnieuw in Nederland te introduceren, soms met succes, zoals de raaf en de bever. Van andere soorten zoals de otter blijft het resultaat onzeker. Dit laatste geldt ook voor een Europees project voor herintroductie van de zalm. De zeearend vestigt zich, zij het aarzelend, op eigen gelegenheid. Terugkeer van wat grotere roofdieren als de wolf en de lynx blijft controversieel. Dit geldt ook voor herintroductie van plantensoorten door zaaien en herstel van natuurgebieden door ingrepen als bekalken (om de verzuring tegen te gaan).
Grensformaliteiten

Veel formaliteiten en afspraken rond zaken zoals de benodigde reisdocumenten, autodocumenten, eisen aan uw vervoer- en verblijfmiddel, ziektekosten en het meenemen van dieren zijn niet alleen afhankelijk van het land van bestemming, maar ook van uw vertrekpunt en nationaliteit. Ook de lengte van uw verblijf speelt hierbij een rol.

Wij adviseren u om voor vertrek bij de bevoegde instanties na te gaan
- welke reisdocumenten u nodig heeft voor uzelf en uw reisgenoten;
- welke documenten u nodig heeft voor uw auto;
- aan welke eisen uw caravan moet voldoen;
- welke goederen u in en uit mag voeren;
- hoe in geval van ongeval of ziekte de medische behandeling in uw vakantieland is geregeld en kan worden betaald;
- of u huisdieren mee kunt nemen. Neem lang van te voren contact op met uw dierenarts. Die kan u informatie geven over relevante vaccinaties, bewijzen daarvan en verplichtingen bij terugkomst. Ook is het verstandig om na te gaan of in uw vakantieland bepaalde voorwaarden gelden voor huisdieren in het openbare leven. Zo moeten in sommige landen honden altijd worden gemuilkorfd of achter tralies worden vervoerd.

Veel algemene informatie vindt u op www.europa.eu maar zorg dat u de informatie achterhaalt die op uw specifieke situatie van toepassing is. Voor recente douaneverplichtingen kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiging van uw vakantieland in het land waar u woont.

Valuta en geldzaken

De munteenheid in Nederland is de euro.

Creditcard
Op veel plaatsen kunt u betalen met uw creditcard. Om geld te wisselen kunt u ook bij grenswisselkantoren (GWK) op treinstations terecht, die zijn 's avonds en in het weekend geopend.

Openingstijden en feestdagen

Banken
Banken zijn geopend van maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur. Bij elke bank kunt u 24 uur per dag geld pinnen en bij vrijwel iedere supermarkt kunt u geld pinnen tijdens de openingstijden.

Winkels
Winkels zijn open op maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn de winkels open tot 18.00 uur, op zaterdag meestal tot 17.00 uur. In de meeste plaatsen is er een koopavond op donderdag of op vrijdag, de winkels zijn dan open tot 21.00 uur.

In grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn de winkels op zondag open van 12.00 uur tot 17.00 uur, soms zijn de winkels nog langer open.

Toeristische informatiekantoren
De openingstijden zijn van 9.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur.
U kunt de toeristische informatiekantoren herkennen aan de blauw met witte driehoek en de letters 'VVV'. U kunt er terecht voor allerlei inlichtingen omtrent de stad, omgeving, bezienswaardigheden, openingstijden enz.

Apotheken
De meeste apotheken zijn open van maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur.

Feestdagen
- Nieuwjaarsdag
- Pasen
- 26 april (Koningsdag)
- Hemelvaartsdag
- Pinksteren
- Kerst

Communicatie

(Mobiele) telefoon
Het mobiele netwerk is goed in heel Nederland. Er is een 3G-netwerk voor mobiel internet. Telefoonkaarten kunt u krijgen bij supermarkten, warenhuizen en telefoonwinkels.

WiFi, internet
Op www.hotspotsvinden.nl vindt u campings en steden met WiFi hot spots
waar u, al dan niet betaald, gebruik kunt maken van draadloos internet.

Post
Postkantoren in Nederland zijn vervangen voor agentschappen in supermarkten en andere winkels. In de regel zijn deze agentschappen open van maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur en op zaterdagochtend.Postzegels koopt u in vrijwel elke supermarkt.

Wegen en verkeer

Wegennet
Aan de rand van veel grote steden bevinden zich zogenaamde Ďtransferiumsí van waar u snel en goedkoop naar de binnenstad kunt met het openbaar vervoer. Voor pechhulp kunt u terecht bij de ANWB. Een goed alternatief voor de wegenwacht van de ANWB is Route Mobiel. Nadere informatie tel. 088-2692888 (ANWB), tel. 020-6515115 (Route Mobiel).

Verkeersvoorschriften
Op steeds meer snelwegen mag u 130 km/h. Het maximaal toegestane alcoholpromillage is 0,5 Č. Op een rotonde heeft u voorrang op het voertuig dat van rechts komt, tenzij anders aangegeven. Overdag wordt u aangeraden om dimlicht te voeren. U dient handsfree te bellen.

Buiten bebouwde kom Snelweg
Auto 80 km/h 130 km/h
Met caravan 80 km/h 90 km/h
Camper < 3,5 ton 80 km/h 120 km/h
Camper > 3,5 ton 80 km/h 80 km/h

In geval van file mag u steeds vaker de vluchtstrook aan de rechterzijde van de weg gebruiken. Een rond bord met rode rand en de letter ĎBí duidt op een B-weg: de maximale breedte van deze wegen is 2,20m.

Navigatie
Signalering van vaste flitslocaties met behulp van navigatie of mobiele telefoon is toegestaan.

Caravan, camper
U mag niet aan de openbare weg overnachten in uw camper.

Toegestane afmetingen
Hoogte 4m, breedte 2,55m, lengte 12m, met voertuig inbegrepen 18m.

Motorbrandstof
Loodvrije benzine, diesel en LPG is goed verkrijgbaar.

Tankstations
De benzinestations zijn geopend tot 22.00 uur. In grote steden en aan snelwegen zijn pompstations 24 uur geopend.

Tol
Op de Nederlandse wegen wordt geen tol geheven, wel voor de Westerscheldetunnel in Zuid-Beveland, Zeeland, en de Kiltunnel in Dordrecht, Zuid-Holland.

Alarmnummer
Het landelijk alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance is 112.

Kamperen

Nederlandse campings behoren tot de beste van Europa: voor kinderen is er uitgebreide animatie en de voorzieningen (zoals indoorspeeltuinen en straatvoetbalveldjes) zijn innovatief. De campings zijn goed georganiseerd en er is veel groen. Auto's staan vaak buiten het kampeerterrein geparkeerd wat de rust op de camping ten goede komt.

Kamperen buiten de erkende terreinen is slechts in enkele gemeenten toegestaan. Veel Nederlandse campings hanteren zogenaamde gezinstarieven voor 4, 5 of meer personen inclusief elektriciteit. Dit houdt in dat u voor 2 personen vaak hetzelfde bedrag betaalt als voor een heel gezin.

Praktisch
- Bijkomende kosten voor zaken zoals toeristenbelasting en milieuheffing kunnen soms hoog uitvallen.
- Zorg dat u altijd een verloopstekker (wereldstekker) bij u heeft.
- Het kraanwater is veilig te drinken.

 

Copyright © 2010 - heden Ruud Hobo

BelgiŽ - Cuba - Cyprus - Denemarken - Duitsland - Frankrijk - Griekenland - Groot-BrittanniŽ - Hongarije - IndonesiŽ - ItaliŽ - KroatiŽ - Malta - Nederland - Noorwegen - Oostenrijk - Portugal - SloveniŽ - Spanje - Thailand - TsjechiŽ - Turkije - Zweden - Zwitserland - Campings - Vakantieparken - Bungalowparken - Wandelen, Fietsen en Golfen - B&B's - Hotels - Pakketreizen - Rondreizen Busreizen Fly-drives - Reisgidsen en kaarten - Vakantiewoningen - Wintersport